Tentin tekstisisältö

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 01.12.2014

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
0

Hyi Ghln

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus C-testi 01.12.2014 klo 17-19

Ei omia kaavastoja, kirjallisuutta, laskimia, apuvälineitä. Saat lainaksi kaavaston. Älä kirjoita/
piirrä siihen mitään. Palauta kaavasto lähtiessäsi pois. Poistua saa 30 minuutin kuluttua
startista. Vajaista ja/tai huolimattomasti esitetyistä vastauksista ei saa täysiä pisteitä.

Tehtävä C09

a) Lämpötilan asetusarvoa suodatetaan alipäästösuotimella samalla Celsius-asteista
Fahrenheit-asteisiin siirtyen. Suotimen amplitudivahvistuksen M riippuvuus kulmataajuu-

desta w esitellään alla. Päättele/laske alipäästösuotimen kaistanleveys: 1p.
9
M
0) 20w? +5

b) Siirtofunktio Romeon teoista Julian tunteisiin on alla oleva G. Johda sen amplitudivah-
vistuksen ja vaihesiirron lausekkeet (rakkaussuhteen stabiiliusanalyysia varten?). Oleta
malli stabiiliksi. Google'ta jälkikäteen: Dynamic model of love.

cexp(-d s) 3p.

G(s) =
(5) s +as+b

Tehtävä C10

Alla on erään lämpötilan säätöpiirin toimilaitteen, prosessin ja mittaussysteemin sarjaankyt-
kennän Bode-diagrammin osa. Se on oheisten kysymysten kannalta riittävän edustava:

a) Jos säätimeksi valittaisiin P-säädin, jonka proportionaalivahvistus on 10, niin minkä suu-
ruisia olisivat vaihevara, dB-vahvistusvara ja viivevara. Ota huomioon tuo 10! 3p.

b) Pomo haluaakin lopulta säätimen, jonka amplitudivahvistus M(w) ja vaihesiirto P(w)
kulmataajuudelle w ovat M(w)=k/w ja P(w)=-(r/2)-rad. Valitse k niin, että

vaihevaraksi saadaan 45”. 1p.

Magnitude (48)

Phase (deg)

 

Freguency (rad/s)

 
 

Tehtävä C11

a) Erään kiintolevyaseman lukupään paikkakoordinaatti y riippuu asetusarvostaan r ja
kuormitushäiriöstä d alla annetun polynomimallin kuvaamalla tavalla niin, että D on d:n
Laplace-muunnos jne. Oletetaan funktioille 7, d vakioarvot r,, d,. Tutki Loppuarvoteo-
reeman avulla säätövirheen käyttäytymistä ajan kasvaessa rajatta eli kun 1 >».

(s? +45+c)-Y(s)=c-R(s)- D(s) 3p.
b) Muuttujan x funktion m määrittelylauseke on alla. Johda funktion m herkkyysfunktion
lauseke ja esitä herkkyys graafisesti muuttujan x arvovälille (0, 2). 1p.
m(x)=e"
Tehtävä C12

a) Erään vahvasti aidon BIBO-stabiilin toisen kertaluvun systeemin ei-negatiivinen askelvas-
te alkaa arvosta O, on jatkuva, päätyy äärelliseen positiiviseen loppuarvoon mutta saa
myös loppuarvoaan suurempia arvoja. Hahmottele karkeasti systeemin mahdolliset
napa-nolla -kuviot. 1.5p.

b) Laske Tehtävän C09b mallin yksikköaskelvasteen JE -luvun arvo. 1.5p.

c) Tehtävän CO9b mallin yksikköaskelvasteen nousuaika 7, ja asettumisaika 7, halutaan.
Parametrin d arvolle 0 ne olisivat tunnetut arvot T,, ja T,,. Lausu T, ja T, lukujen T,,,
T , ja d funktioina. 1.0p

 

TÄRKEÄ TIEDOTE ja KIITOS ETUKÄTEEN!

Tästä lukukaudesta alkaen TTY edellyttää jokaisen opintojakson jokaiselta opiskelijalta opin-
tojaksopalautteen POPin Kaiku-palautesovelluksen kautta. Opiskelija tulee näkemään saa-
vuttamansa arvosanan POPista vain, jos hän on antanut Kaiku-palautteen ennen
katsomisyritystä Palautetta voinee antaa la 06.12. alkaen. Osa kysymyksistä on monivalinta-
kysymyksiä, kun taas osaan vastataan ”vapaalla sanalla”.

Annathan palautteesi eli ”opintojaksoprosessin oloarvon mittaustuloksesi” vakaan harkinnan
perusteella, rakentavasti. ”Vapaan sanan” palaute on erityisen hyödyllistä. Käytämme palau-
tettasi säätäessämme (!) opintojaksoa tuleville saapumiserille.

Vain yksi kysymys koskee ASE-1250-laajennusta, jonka paikallinen ässävalmentaja tarjoaa
sitä erityisesti kaipaaville vielä tänä lukuvuonna. Kysymyksen tunnistat viittauksesta opinto-
jaksoon ASE-1250. Niinpä muihin kysymyksiin (siis mukaan lukien työtuntimääräkysymys-
kin) odotamme vastausta vain suppeamman opintojakson ASE-1251 (4 op) kokemustesi
perusteella. Sisällytä ASE-1251-työtuntimäärääsi myös bonusistunnot mutta älä osatentin/
tentin tunteja. Tulkitse ”tunti” luentotunnin mittaiseksi eli 45 minuutiksi, myös oman ajan
käytön osalta. Ole johdonmukainen, myös työläysarvioinneissa: ASE-1251 (4 op) saattaa
olla työläämpi kuin joku muu opintojaksosi. Kuitenkin 4 opintopisteen opintojakson osalta
väite ”liian työläs” on opintopistenormin mukaan perusteltu vasta kokonaistyötuntimäärän
ollessa 107 tuntia tai suurempi. Jotkut saattavat sitä paitsi ajatella noiden 107 tunnin olevan
60-minuuttisia ...


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN