Säännöt

Sähkökillan säännöt määrittelevät muun muassa killan päätöksentekoon ja toimintaan liittyviä asioita.

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sähkökilta ry, lyhennettynä Skilta. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli suomi. Kilta laskee ikänsä edeltäjänsä Sähkökillan perustamispäivämäärästä 8.2.1968.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on:

 • olla yhdyssiteenä Tampereenyliopiston sähkötekniikan opiskelijoille;
 • ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä Tampereen ylioppilaskunnan kanssa;
 • edistää ja kehittää sähkötekniikan opiskelua ja opetusta;
 • kehittää ja vaalia tamperelaista teekkarikulttuuriayhdessä Tampereen Teekkarit ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:

 • järjestää opintomatkoja, kokouksia, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa;
 • hoitaa killan tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa;
 • pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin, killan alumneihinsekä Tampereen yliopiston hallintoelimiinja henkilökuntaan.Toimintansa tukemiseksi kilta voi:
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia;
 • hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;
 • järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia;
 • harjoittaa yhdistyslain 5§:n mukaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

II JÄSENET

3§ Jäseneksi liittyminen

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, opiskelijakannatusjäsenet ja kannatusjäsenet sekä kunniajäsenet.

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite.

Killan varsinaisena jäsenenä voi toimia jokainen Tampereen yliopistossa opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.

Killan opiskelijakannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut opiskelija, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet, opiskelijakannatusjäsenet ja kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu killasta 6 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

Killan kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa.

4§ Jäsenen velvollisuudet

Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan.

Killan opiskelijakannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle opiskelijakannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous. Opiskelijakannatusjäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan.

Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous. Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

5§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

Kilta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan vähintään kahden kuukauden ajan maksun erääntymisestä.

6§ Jäsenen erottaminen

Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jos killan jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa, voi hallitus evätä jäseneltä määräajaksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, oikeuden osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin. Hallitus voi myös rajoittaa enintään puoleksi vuodeksi samalla perusteella oikeutta killan tarjoamiin palveluihin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

III HALLINTO

7§ Hallitus

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen (6-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

Hallituksessa tulee olla seuraavat vastuuhenkilöt valittuna:

 • puheenjohtaja, joka kutsuu koolle hallituksen kokoukset, johtaa hallituksen kokouksissa puhetta ja valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista sekä edustaa kiltaa, ellei toisin päätetä;
 • rahastonhoitaja, joka hoitaa killan taloutta ja laatii tilinpäätökset;
 • sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa killan ja hallituksen kokouksista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
 • edustaa kiltaa;
 • valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • laatia toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • hyväksyä uudet jäsenet;
 • kutsua killan kokoukset koolle;
 • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi.

Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

9§ Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

10§ Tilikausi ja toimintakertomus

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.

Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ Toimikunnat ja -henkilöt

Killan hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia tai toimihenkilöitä määräajaksi, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

12§ Valiokunnat

Killan kokous voi asettaa ylivuotista seurantaa vaativiin tehtäviin valiokuntia. Valiokunnat ovat neuvoa-antavia tai valmistelevia elimiä killan hallitukselle tai kokoukselle. Killan kokous päättää valiokuntien työjärjestyksestä sekä jäsenistä ja näiden toimikausista hallituksen esityksestä.

IV KOKOUKSET

13§ Killan kokoukset

Näissä säännöissä killan yleiskokouksista käytetään nimitystä killan kokous. Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus. Killan kokoukset tulee pitää Tampereella jäsenistölle mahdollisimman saavutettavassa paikassa. Tilanteen niin vaatiessa killan hallitus voi kutsua kokouksen koolle koollekutsujan määrittämällä sähköisellä alustalla.

Kevätkokous pidetään tammi–huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous on pidettävä marras–joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio;
 6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenten ja opiskelijakannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruus;
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
 8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa;
 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimuksen esityksestä hallitukselle, kokous on järjestettävä kahden (2) viikon kuluessa syys- ja maaliskuun välisenä aikana tai neljän (4) viikon kuluessa huhti- ja elokuun välisenä aikana.

14§ Äänioikeus ja pöytäkirjantarkastus

Killan kokouksessa jokaisella killan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää myös kiltaan kuulumattomalle.

Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

15§ Koollekutsutapa

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään 5 arkipäivää ennen kokousta killan ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Sen yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

16§ Päätöksentekojärjestys

Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä tai, jos kyseessä on henkilövaali, vähintään yksi (1) kokouksessa läsnä oleva äänioikeutettu jäsen vaadi suljettua äänestystä.

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

17§ Vaalit

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, hänen on saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

18§ Suljettu äänestys

Käytettäessä suljettua äänestystä puheenjohtaja asetettakoon äänestysohjeet kokoustilaan kaikkien nähtäville tai antakoon vastaavat äänestysohjeet suullisesti. Äänestysohjeissa on määritettävä ainakin äänestyksessä olevat ehdotukset tai ehdokkaat ja kutakin ehdotusta tai ehdokasta vastaava äänestyslippuun kirjattava merkintä. Äänestysohjeiden vastaisesti merkityt äänet ovat hylättyjä.

Merkinnättömät äänestyslaput ovat tyhjiä.

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus kyseessä olevassa kokouksessa tai asiassa;
 • annettuja ääniä, jotka ovat tyhjiä tai hylättyjä.

V ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

19§ Merkki- ja lippuohjesääntö

Killan tunnukset ja merkit määrittää killan kokouksen hyväksymä Sähkökilta ry:n merkki- ja lippuohjesääntö.

20§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Kokouskutsussa on mainittava muuttamisesta.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

21§ Killan purkautuminen

Päätös killan purkautumisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi, viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava killan purkamisesta.

Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen.

22§ Voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan 10.11.2020.

Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN