Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussunnitelma käsittelee killan suunnittelemia ja toteuttamia keinoja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on valmisteltu Sähkökillan yleiskokouksen toiveesta vuoden 2021 projektina. Yhdenvertaisuusprojektin tavoitteena oli kartoittaa Skillassa olevia yhdenvertaisuuteen liittyviä mahdollisia epäkohtia ja antaa toimijoille keinoja puuttua niihin.

Skillan strategiassa visioidaan kiltaa, johon opiskelijat kiinnittyvät, johon halutaan kuulua ja joka on helposti lähestyttävä. Skillan arvojen mukaan epäyhdenvertainen käytös tuomitaan, jokaisen tulee kokea olevansa tervetullut ja kaikki otetaan mukaan. Tämä projekti ja dokumentti on osa tähän liittyvää työtä.

Suunnitelma jakautuu seuraavasti: johdannon jälkeen suunnitelmassa on määritelty aiheeseen liittyvät käsitteet. Sen jälkeen suunnitelmassa on osio, jossa on kuvattu tavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja tavoitteen vastuutaho.

Tämä suunnitelma on hyväksytty killan kokouksessa 1/2022. Suunnitelmaa voi päivittää killan hallitus. Suunnitelman toteutumista seurataan puolivuosittain hallituksen sisäisesti ja se päivitetään vähintään viiden vuoden välein.

Käsitteiden määrittely

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa siis sitä, että jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

Tasa-arvo

Tasa-arvolla viitataan sukupuolten väliseen tasa-arvoon (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden. Se käsittää tasa-arvon riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolitetuista piirteistä. Tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä tasa-arvoinen kohtelu riippumatta hänen oletetusta sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan.

Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Näin ollen kiellettyä syrjintää voi olla henkilön asettaminen epäedullisempaan asemaan esimerkiksi siksi, että hän on etniseen vähemmistöön kuuluvan tai vammaisen henkilön läheinen, kuten perheenjäsen, sukulainen, läheinen työtoveri tai ystävä.

Yhdenvertaisuuslain mukaisesti kiellettyä syrjintää on:

 • välitön eli suora syrjintä
 • välillinen eli epäsuora syrjintä
 • häirintä
 • ohje tai käsky syrjiä
 • kohtuullisten mukautusten epääminen

Häirintä

Häirintä on sellaista epäasiallista käytöstä, joka kohdistuu tiettyyn henkilöön ja voi ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, vähättelynä tai sivuuttamisena, uhkailuna tai eristämisenä. Yleisesti häirintä sisältää uhkaavan, vihamielisen halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luomisen. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista. Häirintää on sukupuolinen häirintä, mutta häirintä voi liittyä myös muihin syrjintäperusteisiin. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys tarkoittaa perinteisesti kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä ympäristössä, kuten rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esteettömyydellä tuetaan liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisimman suurta omatoimisuutta ja osallisuutta toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyydessä ei ole kuitenkaan kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan myös huomioon esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Esteettömyys on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta siitä hyötyvät myös muut tilan käyttäjät. Esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen, siivous ja huolto sujuvat helpommin, kun ei ole kynnyksiä, jyrkkiä luiskia tai portaita. Esteettömyys koskee sekä tiloja että kulkureittejä tiloihin. Esteetön tila on sellainen, johon kaikilla on pääsy riippumatta siitä, tarvitseeko esimerkiksi pyörätuolia. Lisäksi tilassa tulisi olla käytössä esteetön WC-tila ja esimerkiksi saunailtojen tiloissa tulisi olla esteettömät pesu-, pukeutumis- ja saunomistilat. Tilan esteettömyyden arvioinnissa otetaan myös tarpeen mukaan huomioon asioita kuten hajusteiden käyttö, tupakansavu, valaistus, meluisuus ja akustiikka. Saavutettavuus viittaa yleensä digitaalisiin ympäristöihin, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös muuta "aineetonta" ympäristöä, kuten palveluja ja asenteita. Saavutettavuus asenteissa on ihmisten moninaisuuden huomiointia lähtökohtana se, että meillä kaikilla on erilaisia tilanteita, tarpeita ja rajoitteita. Digitaalisten ympäristöjen, kuten verkkosivustojen saavutettavuudessa otetaan huomioon se, että kaikki pystyvät yhtäläisesti käyttämään sivustoja sekä ymmärtämään niiden sisällön. Verkkosivujen saavutettavuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sisällöt ovat luettavissa myös erilaisilla apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmalla. Videoissa olevat tekstitykset auttavat ymmärtämään videon sisällön. Sosiaalisesti saavutettava toiminta tai palvelu tarkoittaa kaikille yhdenvertaista, syrjinnästä ja häirinnästä vapaata kohtelua kaikissa tilanteissa.

Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö(t)
Tapahtumiin on helppo tulla. Tapahtumakuvaukset ovat selkeitä ja niistä saa kattavan tiedon, miten tapahtumaan pitää varautua ja mitä siellä tehdään.

Tapahtumia järjestetään monipuolisesti erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Järjestetään tapahtumia, joihin on helppo tulla yksin.
Tarjoiluissa otetaan huomioon erityisruokavaliot.
Tapahtumavastaava, tapahtumatoimihenkilöt

Viestintävastaava

Tapahtumia järjestävät henkilöt
Tapahtumissa ei esiinny rasismia, kiusaamista tai häirintää. Osallistujille kerrotaan, miten häirintätilanteissa toimitaan. Epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeät ohjeet, joita noudatetaan. Tapahtumavastaava, tapahtumatoimihenkilöt
Hallitus
Tapahtumissa ei painosteta alkoholin käyttöön. Kilta järjestää myös alkoholittomia tapahtumia. Jokaisessa tapahtumassa on tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto, ja niihin panostetaan vähintään yhtä paljon kuin alkoholipitoisiin vaihtoehtoihin. Tapahtumavastaava, tapahtumatoimihenkilöt

Fuksivastaavat
Skillan viestintä on saavutettavaa. Viestinnässä seurataan killan viestintäsuunnitelmaa.

Viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti viestintäsuunnitelmassa listattuja viestintäkanavia, jotta tietoa killan toiminnasta on mahdollista saada riippumatta lähteestä.

Viestintää tehdään sekä suomeksi että englanniksi.
Viestintävastaava

Kaikki, jotka tekevät killan viestintää
Skillan toimintaan on helppo lähteä mukaan. Hauista viestitään avoimesti, valintakriteerit kerrotaan selkeästi ja niitä noudatetaan.

Kaikille hakijoille tarjotaan samat mahdollisuudet kertoa osaamisestaan.

Matalan kynnyksen mahdollisuuksia lähteä toimintaan järjestetään ja niistä viestitään kaikille kiinnostuneille.
Hallitus
Skillan tapahtumat, kiltahuone ja viestintäkanavat ovat yhdenvertaisia ja syrjinnästä vapaita. Epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeät ohjeet.

Hallitus kouluttautuu joka vuosi yhdenvertaisuudesta ja puheeksiottamisesta.

Viestintäkanavia moderoidaan niiden sääntöjen mukaisesti.
Viestintävastaava

Hallitus
Saunailtojen käytännöissä huomioidaan yhdenvertaisuus. Saunavuoroja tarjotaan monipuolisesti sukupuolien moninaisuus huomioiden.

Vuorojen järjestyksessä huomioidaan kaikkien mahdollisuus osallistua muuhun ohjelmaan illan aikana.

Saunavuoroista tiedotetaan selkeästi osallistujille.
Tapahtumavastaava, tapahtumatoimihenkilöt

Fuksivastaavat

Saunailtoja järjestävät tahot
Kiltahuoneella on hyvä ilmapiiri ja jokainen kokee olevansa sinne tervetullut. Kiltahuoneelle tulijoita tervehditään.

Epäasialliseen käytökseen ja asiattomaan huuteluun kiltahuoneella puututaan.

Otetaan muut kiltahuoneen käyttäjät huomion ja omat jäljet siivotaan.
Kaikki kiltahuoneen käyttäjät

Hallitus
Killan toimijat tietävät yhdenvertaisuuskäytännöt ja osaavat noudattaa niitä. Tuutorit, toimihenkilöt ja muut tiimit ja toimikunnat koulutetaan yhdenvertaisuusasioista. Hallitus

Tuutorvastaava
Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan ja havaittuihin puutteisiin puututaan. Hallituksessa on yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävä on seurata yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuusvastaava

Hallitus

Telegram-säännöt

Sähkökillan Telegram-keskusteluryhmään saa liittyä killan jäsenet ja muut henkilöt, jotka hyväksyvät killan tarkoituksen ja säännöt. Keskusteluryhmässä jokaisen henkilön on esiinnyttävä omalla kutsumanimellään tai vaihtoehtoisesti nimimerkillä, joka on yhdistettävissä ja yksilöitävissä tiettyyn henkilöön.

Viestien sisällön tulee olla asiallista. Syrjintä, kiusaaminen ja muu asiaton käytös on kielletty. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa varoitukseen, jäähyyn tai lopulta ryhmästä poistamiseen. Killan hallitus moderoi ryhmää.

Liite 1. Toimintaohjeet häirintätapauksissa

Häirintä, syrjintä, kiusaaminen tai muu epäasiallinen käytös ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa. Mikäli häirintää kuitenkin esiintyy, on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jos koet häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäsopivaa käytöstä, toimi näin:

 • Ilmaise häiritsijälle selvästi ja yksiselitteisesti, ettet pidä hänen sinuun kohdistamastaan toiminnasta.
 • Tilanteen vaatiessa tai pitkittyessä kerro tapahtuman järjestäjille asiasta. Killan tapahtumissa sopiva taho on esimerkiksi hallituksen jäsen, mielellään yhdenvertaisuusvastaava, jos hän on paikalla. Heillä on tieto, miten tilanteessa pitää toimia.
 • Jos et voi tai uskalla mennä puhumaan häiritsijälle itse, voit pyytää avuksesi ystävän tai killan hallituksen jäsenen. Myös esimerkiksi kirjeen kirjoittaminen on yksi vaihtoehto.
 • Jatkuvan häirinnän tapauksissa ota ylös kaikki häirinnän tapahtumapaikat ja -ajat, sekä se, ketkä ovat olleet läsnä tätä häirintää todistamassa.
 • Pidä tallessa myös muut todisteet häirinnästä, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Näin autat asian jatkokäsittelyä.
 • Voit halutessasi ottaa yhteyden killan yhdenvertaisuusvastaavaan, joka on tukenasi ja voi halutessasi auttaa sinua viemään asiaa eteenpäin.
 • Ota halutessasi yhteys ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön, joka auttaa sinua selvittämään tapausta täysin luottamuksellisesti. Myös tapahtumasta tiedon saanut hallituksen jäsen kohtelee asiaa luottamuksellisesti. Yhteydenottoon ei välttämättä vaadita mitään vakavaa, pelkkä huoli tai pohdinta on riittävä syy.
 • Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö voidaan tarvittaessa poistaa tilaisuudesta. Rikoksen tapahtuessa asiasta voidaan tehdä myös rikosilmoitus.

Jos havaitset häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäsopivaa käytöstä, toimi näin:

 • Mene väliin ja puutu tilanteeseen, jos mahdollista. Puuttuminen voi tarkoittaa esimerkiksi puheenaiheen vaihtamista tai epäsopivasta käytöksestä huomauttamista. Huomauttaminen epäasiallisesta käytöksestä on hyvä tehdä yksityisesti, ei julkisesti.
 • Tilanteen kokijalta voi kysyä, haluaako hän tilanteeseen puututtavan. Älä pahenna tilannetta esimerkiksi nauramalla tai kyseenalaistamalla tapahtunutta tai henkilöiden tuntemuksia.
 • Tilanteen vaatiessa tai pitkittyessä kerro tapahtuman järjestäjille asiasta. Killan tapahtumissa sopiva taho on esimerkiksi hallituksen jäsen, mielellään yhdenvertaisuusvastaava (jos hän on tavoitettavissa). Heillä on tieto, miten tilanteessa pitää toimia.
 • Jatkuvan häirinnän tapauksissa ota ylös kaikki häirinnän tapahtumapaikat ja -ajat, sekä se, ketkä ovat olleet läsnä tätä häirintää todistamassa.
 • Pidä tallessa myös muut todisteet häirinnästä, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Näin autat asian jatkokäsittelyä.
 • Voit halutessasi ottaa yhteyden killan yhdenvertaisuusvastaavaan, joka on tukenasi ja voi halutessasi auttaa sinua viemään asiaa eteenpäin.
 • Jos haluat käsitellä tilannetta lisää, se hoidetaan yhdessä TREYn häirintäyhdyshenkilön kanssa. Tällä varmistetaan asian hoitaminen asiantuntevasti ja luottamuksellisesti. Tapahtumasta tiedon saanut hallituksen jäsen tai muu henkilö kohtelee asiaa luottamuksellisesti. Yhteydenottoon ei välttämättä vaadita mitään vakavaa, pelkkä huoli tai pohdinta on riittävä syy.
 • Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö voidaan tarvittaessa poistaa tilaisuudesta. Rikoksen tapahtuessa asiasta voidaan tehdä myös rikosilmoitus.

Hallituslaisten ja nakkilaisten ohjeistus

 • Järjestäjien antama apu häirintätilanteessa on aina vain ns. ensiaputyyppistä, esimerkiksi käytöksestä huomauttamista tai tapahtumasta poistamista. Killalla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta asian jatkokäsittelyyn, vaan se annetaan aina ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilön hoidettavaksi.
 • Huomauttaminen epäasiallisesta käytöksestä on hyvä tehdä yksityisesti, ei julkisesti. Puuttuja voi esimerkiksi pyytää häiritsevästi käyttäytynyttä henkilöä hetkeksi juttelemaan sivuun kahden kesken.
 • Mene tilanteeseen rauhallisesti ja puolueettomasti. Älä syyllistä tai provosoi ketään tai kyseenalaista henkilöiden tuntemuksia.
 • Jos tuntuu, että et osaa hoitaa tilannetta yksin, pyydä apua killan yhdenvertaisuusvastaavalta tai hänen tavoittamattomissa ollessaan toiselta hallituslaiselta.
 • Epäillylle tekijälle voi huomauttaa tapahtumasta ja todeta, ettei käytös ole ollut sopivaa.
 • Tapahtuneeseen on mahdollista myös palata myöhemmin, mikäli asian selvittäminen ei ole mahdollista välittömästi.
 • Häiritsevästi käyttäytynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa tapahtumasta. Rikoksen tapahtuessa asiasta voidaan tehdä myös rikosilmoitus.
 • Viime kädessä killan toimijat eivät ole lainvalvojia. Mikäli häiritsevä henkilö jatkaa toimintaansa, ei suostu lähtemään ja/tai käyttäytyy uhkaavasti, voidaan paikalle kutsua poliisi.
 • Neuvo tapahtumasta kertoneelle tai häirintää kokeneelle, että hän voi ottaa milloin tahansa yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin. Yhteyttä voi ottaa kaikissa tilanteissa. Mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman yhteydenottajan toivetta.
 • Mikäli koetaan aiheelliseksi, hallitus voi käsitellä kokouksessaan tilanteeseen liittyen killan sääntöjen mukaisia kurinpidollisia toimia. Tapaukset käsitellään mahdollisimman luottamuksellisesti.
 • Häirintätilanteista tiedon saaneet hallituksen jäsenet kohtelevat asioita aina täysin luottamuksellisesti!

Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN