Strategia

Strategia on killan korkeimman tason ohjaava dokumentti, josta juonnetaan toimintasuunnitelman kautta ohjausta aina päivittäiseen toimintaan saakka.

Strategia

Alkusanat

Tämä dokumentti sisältää Sähkökilta ry:n strategian vuosille 2023–2025. Strategia on killan korkeimman tason ohjaava dokumentti, josta juonnetaan toimintasuunnitelman kautta ohjausta aina päivittäiseen toimintaan saakka. Strategian tehtävä on olla hallituksen apuna siinä, että toiminnan kehittäminen killassa jatkuu ylivuotisena.

Missio

Sähköistämme tunnelmaa jäsentemme välillä, opiskelijakulttuurissa ja kokouspöydissä.

Killan tarkoituksena on tuoda killan jäseniä yhteen ja vaikuttaa jäsenistön etujen puolesta. Kilta mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumista, ystävystymistä, sosiaalisten taitojen kehittämistä ja aktiiviseen teekkariuteen kasvamista. Kilta osallistuu sähkötekniikan opintojen kehittämiseen ja puuttuu jäsenistön kokemiin epäkohtiin opiskeluympäristössä. Kilta kehittää ja vaalii teekkarikulttuuria sekä omilla tapahtumilla ja kiltakulttuurilla että vaikuttamalla tamperelaisessa opiskelijayhteisössä.

Visio

Killassa vallitsee vahva yhteishenki, jonka kaikki jäsenet kokevat omakseen.

Jäsenien vahva kiinnittyminen kiltaan on helppoa koko opintojen ajan. Kiinnittymistä tuetaan ja siihen kannustetaan lämminhenkisellä toimintakulttuurilla. Yhteishenki ylittää kaveriporukoiden rajat.

Kaikki potentiaaliset jäsenet, etenkin sähkötekniikan opiskelijat, kuuluvat kiltaan.

Kilta saa jäseneksi kaikki Tampereen yliopiston sähkötekniikan opiskelijat ja houkuttelee mukaan myös muut toiminnasta kiinnostuneet.

Kilta on edelläkävijä ja jäsentensä näköinen.

Kilta tunnistaa huomisen haasteet ja reagoi niihin eilen. Toiminta pohjaa jäsenistön mielipiteisiin.

Kilta on näkyvä, aktiivinen ja lähestyttävä.

Jäsenistö on ylpeä skiltalaisuudestaan, toimii aktiivisesti opiskelijatoiminnassa ja on helposti lähestyttävä. Kilta koetaan ulkoisissa sidosryhmissä arvokkaaksi yhteistyökumppaniksi, jonka kanssa on helppo toimia.

Arvot

Varauksetonta toimintaa

Meille on tärkeää, että kaikki killan toiminta takaa tasapuoliset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua siihen. Me tuomitsemme syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen ja muun epäyhdenvertaisen käytöksen.

Sähkö virtaa kaikille

Kaikki taustasta ja opintoalasta riippumatta kokevat olevansa tervetulleita kiltaan ja sen toimintaan. Skiltalaisuus ei ole suljettu piiri. Viestintä on avointa.

Sähkönsininen ja pörröinen yhteisö

Killassa on hyvä yhteishenki ja mukava jokaisen olla. Ketään ei jätetä yksin, vaan kaikki otetaan mukaan. Toimintaa tehdään yhdessä pilke silmäkulmassa. Toimintaa ohjaa into ja motivaatio.

Tavoitteet

Hallitustoiminnan houkuttelevuus

Skillalla on jo vuosia ollut vähäinen hakijamäärä hallitustehtäviin. Hallitustoiminnan jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että hallitustehtävät kiinnostavat monia skiltalaisia. Killan hallitus ja muut järjestötehtävät ovat jäsenistölle tärkeitä paikkoja päästä kehittämään osaamistaan työelämän kannalta tärkeissä taidoissa, joita ei opi kursseilla. Olisikin syytä pohtia, miten vapaaehtoistoiminnasta saataisiin houkuttelevampaa myös skiltalaisten näkökulmasta.

Tavoitteet:

 • Hallituspaikoista on kilpailua joka vuosi.
 • Toimijoiden perehdytys on kattava ja osaamisen kehittäminen on jatkuvaa.
 • Toimijoiden virkistäytyminen on säännöllistä sekä toimijoiden työtaakkaa ja hyvinvointia seurataan.
 • Skiltalaiset näkyvät myös muissa järjestöissä aktiivisina tekijöinä.

Edunvalvontatoiminnan kehittäminen

Skillan yhtenä tärkeänä tehtävänä on valvoa jäsentensä etua opintoon liittyvissä asioissa. Tämä tehtävä on kuitenkin valitettavan usein melko näkymätöntä jäsenistölle ja kärsii myös sisäisen viestinnän vähyydestä. Sen lisäksi olisi syytä pitää myös paremmin yhteyttä skiltaa hallinnon elimissä edustaviin henkilöihin. Yhteydenpito voisi myös edistää skiltalaisten kuulumista edunvalvonnassa lisätessään tietoisuutta ja ryhmäytymistä hallinnon opiskelijaedustajan tehtävissä.

Sen lisäksi skiltalaisten työelämävalmiuksia voitaisiin kehittää entistä enemmän yritys- ja alumnitoiminnan parantamisella.

Tavoitteet:

 • Edunvalvonnasta viestitään säännöllisesti ja viestintä sisältää myös hallopedien kuulumisia.
 • Killan koulutuspoliittinen vastaava pitää yhteyttä skiltalaisiin hallopedeihin ja edustajiston jäseniin.
 • Yritysvierailukohteita valitaan laajasti eri pääainesuuntautumisvaihtoehtojen piiristä.
 • Skillan alumnijärjestön kanssa tehdään yhteistyötä esim. uratarinailtojen ja muiden tapahtumien muodossa.

Toiminnan jatkuvuuden kehittäminen

Kilta on tämän paperin myötä virallisesti jo toisella strategiakaudellaan. Ensimmäisen kauden aikana on havaittu jonkin verran kehityskohteita siinä, miten strategiaa saadaan osaksi hallitustoimintaa, koska sitä ei esim. käsitellä joka yleiskokouksessa sen ollessa jatkuvasti voimassa useamman vuoden ajan. Sen vuoksi olisi tärkeää kehittää killalle jatkuvat käytännöt strategian toteuttamiseen ja toteuttamisen seurantaan. Tämän lisäksi killalla on myös tuore yhdenvertaisuussuunnitelma, joka kaipaa myös jatkuvia käytäntöjä toteutuakseen arjessa.

Tavoitteet:

 • Strategiaa toimeenpannaan vuosittain toimintasuunnitelmaprojektien kautta.
 • Palautetta kerätään killassa vuosittain kyselyillä ja hallitus tekee toimenpiteitä kerätyn palautteen pohjalta.
 • Hallitukset perehtyvät strategiaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan toimikausiensa aluissa.
 • Strategian ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan vähintään puolivuosittain mittareita tarkastelemalla.

Mittarit

Hallitustoiminnan houkuttelevuus

 • Hallitushakijoiden määrä
 • Skiltalaisten määrä muiden järjestöjen tehtävissä
 • Hallitustoimijoilta kerätty palaute
 • Järjestetyt virkistäytymiset tai muu yhteinen ryhmäytymistoiminta

Edunvalvontatoiminnan kehittäminen

 • Jäsenistöltä saatu palaute edunvalvontaan ja siitä tietoisuuteen liittyen
 • Skiltalaisten edustajien määrä hallinnon opiskelijaedustajien tehtävissä
 • Pidetyt tapaamiset tai muun yhteydenpidon määrä eri edunvalvontatoimijoiden kesken
 • Toimialojen kattavuus järjestetyissä yritysvierailuissa
 • Alumnien kanssa järjestetyt yhteistapahtumat

Toiminnan jatkuvuuden kehittäminen

 • Moniko toimintasuunnitelmaprojekteista pohjaa strategiaan
 • Järjestettyjen kyselyiden määrä
 • Saatujen vastausten määrä palaute- tai jäsenkyselyissä
 • Onko perehdytykset järjestetty
 • Onko seurannat toteutettu aikataulun mukaisesti

Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN