Exam text content

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 05.11.2015 (B-testi)

Exam text content

The text is generated with Optical Image Recognition from the original exam file and it can therefore contain erroneus or incomplete information. For example, mathematical symbols cannot be rendered correctly. The text is mainly used for generating search results.

Original exam
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus 05.11.2015
TTY B-testi eli Osatentti 2/3 Terho Jussila

Ei laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei omia do-
kumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä, kiitos.

Tehtävien 5-8 numerointi vastaa luentojen, laskuharjoitusten ja viikkokokeiden numerointia.

Rationaalifunktio tulee esittää polynomien osamääränä. Polynomi tulee esittää eri potenssien ter-
mien summana. Summassa potenssit tulee esittää alenevassa järjestyksessä. Kunkin potenssin

kerroin on esitettävä mahdollisimman yksinkertaisessa ja tiivissä muodossa. Tämä saattaa edel-
lyttää esimerkiksi kokonaislukujen, murtolukujen ja helppojen desimaalilukujen manipulointia.

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5
a. Laske oheisen lohkokaavion kuvaaman systeemin siirtofunktio, ja esitä se ohjeen mukaan:
1.5p.
k
S
+
bs+c +
s+a

 

 

 

b. Laske oheisen lohkokaavion kuvaaman systeemin siirtofunktio, ja esitä se ohjeen mukaan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5p.
+ bs+c k
» »| » * »>
- s+a s+p
d
s+d

 

 

 

Tehtävä 6

a. Luokittele ilman Routh-testiä alla mainitut siirtofunktiot kategorioihin BIBO-stabiili, kriittisesti I/O-
stabiili ja |/0-epästabiili. Puuttuvasta luokittelusta vähennetään 0.25p., väärästä luokittelusta

vähennetään 0.50p., mutta loppupistemäärä on kuitenkin ei-negatiivinen. Siirtofunktiot: 1p.
s+1, I , 1 N ! e*
s+1 s s +1

b. Sähkötekniikan diplomi-insinöörien ja tohtorien suuri sankari J. C. Maxwell hairahtui aikanaan
tutkimaan mekaanisten järjestelmien stabiiliutta. Vuoden 1868 julkaisussaan On Governors
hän tutkikin oheista karakteristista polynomia k . Polynomin parametrit B,F,G,M ja Y ovat

positiivisia lukuja. Tutki Routh-testin avulla, millä ehdoilla polynomi k ilmaisee edustamansa
systeemin stabiiliutta. Tee havainnoistasi helppolukuinen tiivis yhteenveto: 3p.

k(s)=M Bs +(MY+FB)s? +FY s+FG

1/2
Tehtävä 7

a. Erään prosessin outputin y riippuvuutta asetusarvostaan 7 kuvaa alla annettu siirtofunktio.

Funktio 7 kasvaa alkuarvosta 0 lineaarisesti kulmakertoimella & . Tutki Loppuarvoteoreemalla
säätövirheen käyttäytymistä ajan kasvaessa rajatta. Esitä analyysisi ja sen loppupäätelmä niin

täsmällisesti ja hyvin perustellen kuin on mahdollista: 2p.
1
H(s)=-—
(5) as? +bs+1
b. Esitä differentiaaliherkkyyden määritelmä huolellisesti. 1p.

c. Johda säätötekniikalle erittäin tärkeän funktion f differentiaaliherkkyyden lauseke:
1p.

f(x)=

x+1

Tehtävä 8

a. Systeemin vaimennuskerroin on 0.6, ominaiskulmataajuus (luonnollinen kulmataajuus) on 5,
ja DC-vahvistus on 2. Mikä on systeemin siirtofunktion lauseke? 1p.

b. Alivaimennetun systeemin asettumisajalle johdettiin yksinkertainen approksimointikaava, jota
suunnittelijat käyttävät. Mainitse ainakin kaksi syytä sen epätarkkuudelle. 1p.

c. Alla on erään systeemin askelvastekuvaaja, jota voi kuvata systeemin aikavakiolla ja kahdella
muulla parametrilla. Esitä/selosta/näytä pelkän piirroksen tai piirroksen ja sanojen tai piirrok-
sen, sanojen ja kaavojen avulla, kuinka aikavakio 7 voidaan tunnistaa kuvaajasta. 1p.

 

 

 

 

d. Piirrä systeemin napa-nolla -kuvio, kun systeemin askelvasteen käyrämuoto on alla oleva:
1p.

 

2/2


We use cookies

This website uses cookies, including third-party cookies, only for necessary purposes such as saving settings on the user's device, keeping track of user sessions and for providing the services included on the website. This website also collects other data, such as the IP address of the user and the type of web browser used. This information is collected to ensure the operation and security of the website. The collected information can also be used by third parties to enable the ordinary operation of the website.

FI / EN